מוריה החלטת הועדה המחוזית
רח' מוריה


מדינת ישראל - משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
רח' פל- ים 15 א'  חיפה                               תאריך הפצה:
פרוטוקול החלטות של ישיבה מס' 2007017 של הועדה המחוזית
שהתקיימה ביום 25.09.2007 בשעה 08:30  באולם הישיבות של הועדה המחוזית
 מסמך מדיניות ציר מוריה.
מסמך המדיניות חל על ציר רכס הכרמל בקטע האינטנסיבי שבין מרכז הכרמל  המהווה מוקד ראשי לפעילויות בתחום תיירות, תרבות, מסחר, עסקים ובילוי, לבין מרכז חורב המהווה מוקד משני של  מסחר, עסקים ובילוי.
מטרת המדיניות הינה ליצור מסגרת תכנונית וכללים שיאפשרו התחדשות האזור תוך שמירת והסדרת אופיו כאזור מגורים איכותי מעורב עם שימושים עסקיים והשתלבותו במערך העסקי העירוני, תוך שמירת מיקומו ומעמדו היחסי ומבלי ליצור תחרות עם מוקדי מע"ר.
הועדה התרשמה כי על מנת לגבש את המדיניות המוצעת ערכה הועדה המקומית  סקירה מקיפה של העסקים הקיימים לאורך ציר מוריה , ניתחה את התוצאות באמצעות יועץ כלכלי ויועץ תחבורה וסקרה היסטורית את המצב הסטטוטורי והתפתחותו לאורך השנים. כמו כן נחשפה הועדה לנתונים שנאספו ולמורכבות הנושא.בדיון נוסף ניתנו לוועדה תשובות פרוגרמתיות למספר נושאים שהועלו בהחלטת הועדה הראשונה וניתנה התייחסות נוספת לתכנון המוקדים, גובהם וזכויות הבניה המוצעות בהם.
החלטה:הועדה מחליטה לאמץ באופן חלקי  את תוכנית המדיניות המעודכנת שהוגשה בכפוף למגבלות ובתנאים הבאים:
א.הערות כלליות
1. הוועדה רואה חשיבות בהסדרת המדיניות בראיה עירונית במסגרת תכנית/תוכניות בנין עיר סטטוטוריות שתוגשנה לוועדה המחוזית תוך שנה, על פי המפורט להלן.
2. היקפי הבניה המוצעים לאורך הציר יבדקו לגבי כל תוכנית מפורטת כחלק ממכלול היקפי הבניה המוצעים במסמך ובהתאם ליחס המוצע בין השימושים השונים.
3. יודגש  כי ההפרשות לצורכי ציבור המשמעותיות יותר יינתנו במסגרת תוכנית בנין עיר במוקדים שלאורך הציר. בין צורכי הציבור תינתן העדפה להקמת חניונים צבורים ולשטחים ציבוריים פתוחים. במידה וקיים צורך לשטחים ציבוריים מבונים נוספים,תינתן  עדיפות לריכוזם במוקדים.
4. בקשה לשימוש חורג בתחום המדיניות תציג לוועדה המקומית מסמך המאפשר מתן פיתרון חניה באחד מהחניונים הקיימים בתחום תוכנית המדיניות.
5. מהמסמך תוסר כל התייחסות לנושא הלגליזציה למבנים ולשימושים קיימים.
6. בהתייחסות למגרשים בהם ניתן לנצל את זכויות הבניה הקימות יוסף: ובהתאם למותר בחוק, ללא פירוט נושא ההקלות.
7. במסמך המדיניות לא יקבע פרק הזמן לשימושים חורגים. הדבר ייבחן לכל בקשה באופן פרטני בעת הדיון בשימוש החורג.
8. המסמך יכלול  נספח הבדיקות למצב עכשווי, חתכי רחוב מצב קיים, מצב מוצע, מסגרת פרוגרמה ומקומות חניה קיימים ונספח חזיתות מסחריות קימות.
9. הוועדה המקומית תדווח לוועדה המחוזית בתוך שישה חודשים על הטיפול בנושא השימושים הלא חוקיים הקיימים לאורך הציר ועל התקדמות התכנון הסטטוטורי.
מוקדים
10. פריסת המוקדים מקובלת באופן עקרוני על הוועדה. לצד זאת, היקפי הבניה והשימושים המדויקים יבחנו במסגרת תוכנית בנין עיר שתוגש לכל מוקד בשלמותו. במידה והוועדה תשוכנע כי קיימים נימוקים תכנוניים או אחרים וכי תכנון חלקי לא יפגע בתכנון המוקד כולו ניתן יהיה לדון בתוכנית חלקית של המוקד, בצד אחד של הרחוב או על מספר מגרשים בלבד.
11. הגשת תוכנית בנין עיר בתחום המוגדר במסמך המדיניות כמוקד, תלווה בתוכנית בינוי שתציג את מיצוי זכויות הבניה, פיתרונות החניה והשימושים למוקד בכללותו, גם במידה והתוכנית חלה רק על חלק מהחלקות הנכללות במוקד .
12. במסגרת הדיונים בתוכניות שתוגשנה במוקדים יבחנו היקפי הפיתוח בכל אחד מהמוקדים לרבות היחס בין המוקדים השונים במטרה לשמור על מדרג הפיתוח הקיים היום.
13. במסגרת תכנית בינוי כוללת למוקד ניתן יהיה לבחון בניה גבוהה מ-9 קומות תוך צמצום התכסית ובתנאי שהפרויקט יציע היקפים נרחבים של חניות ציבוריות ויערוך בדיקות נופיות, סביבתיות ותחבורתיות.
14. לאור משקלו היחסי של מרכז חורב ולאור מיקומו במערך העירוני ובנוף האורבני, נמצא כי ראוי ואפשר להדגישו גם באמצעות נפחי בניה גדולים יותר. תגבור זכויות בניה במרכז חורב יהיה כפוף לשיפור משמעותי במערך התנועה והחניה. שטחי הבניה במרכז חורב במגרש מעל 5 דונם יכול שיהיו 300%.
15. שטחי הבניה במוקדים, למעט במרכז חורב, יהיו 250% במגרשים ששטחם מעל 2.5 דונם.
מקטעים
16. תפיסת התכנון במקטע שבין ככר ספר ועד מרכז הכרמל מקובלת על הוועדה, באופן עקרוני. במקטע שבין ככר ספר למרכז חורב יבחנו השימושים ופריסתם במסגרת תוכנית מפורטת לרבות בחינת מיקום בתי האוכל ותוך העדפת מיקומם במוקדים.
17. השימושים ופריסתם יבחנו במסגרת תוכנית בנין עיר שתוגש לכל מקטע בשלמותו. במידה והוועדה תשוכנע כי קיימים נימוקים תכנוניים או אחרים וכי תכנון חלקי לא יפגע בתכנון המקטע כולו ניתן יהיה לדון בתוכנית חלקית במקטע.
18. המסמך יתוקן כך שלאורך רחוב מאפו תסומנה החזיתות המסחריות בהתאם לקבוע בתוכניות המאושרות.
 
הערות בינוי כלליות
19. יקבע כי איזור המעבר להולכי הרגל בחלקי הרחוב בהם מוצע שימוש אינטנסיבי יהיה 5 מ'.
20. מסמך המדיניות יתוקן בתיקונים טכניים בהתאם לדרישות לשכת התכנון .
תחבורה וחניה
21.  הועדה קוראת לרשות המקומית לפעול ולהסדיר את נושא החנייה לאורך הציר. לקדם פתרונות חניה לאורך הציר, תוך כדי הפעלת החניונים הקיימים בתחום מסמך המדיניות והשארתם פתוחים ופעילים בשעות בהן קיימת פעילות לאורך ציר מוריה, בשעות הערב. במקביל קוראת הוועדה לרשות להפעיל גורמי אכיפה ולפעול לפיקוח וסילוק מטרדי החניה, ככל האפשר.